0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

OKULUMUZ AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN HEPSİNİ SAĞLAYARAK OKULUM TEMİZ SERTİFİKASI ALMIŞTIR. 

SORULAREVET (E) HAYIR (H)
Kuruluşta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yöne- lik (COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi

mevcut mu?

Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı?

Bu eylem planları;

a) Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve

KKD gerekliliklerini içermekte mi?

b) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlem-

lerini içermekte mi?

 

c) Tüm faaliyet planlamaları, özel grupların

erişilebilirliğini dikkate almakta mı?

d) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) ku- ruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirleri içermekte mi?
e) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bu- laşma riskini artıracağından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin yapılmamasını, gerekli olan etkinliklerin uygun önlemler (Örneğin; etkinliklerin açık alanda yapıl- ması, etkinliklerde maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması vb.) alınarak kontrollü yapılmasını içermekte mi?
f)  Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğren- ciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar belirlenmiş mi?

g)      Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebil- meye yönelik uygulamaları (Örneğin; ateş

ölçer, termal kameralar) içermekte mi?

Kuruluşta salgın hastalık (COVID-19 vb.) dö- nemlerine özgü en az aşağıdaki maddeleri içeren Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluştu-

rulmuş mu?

a) Semptomları (belirtileri) olan kişilerin er-

ken saptanmasını,

b) Sağlık otoritesine bildirilmesini/rapor-

lanmasını;

c) Kişilerin erken izolasyonunu,
d) Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/

naklinin sağlanmasını,

 

 

 

 

e) Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otori- telerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dön-

mesinin sağlanması,

Kuruluşta; aşağıdaki hususlar dâhil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişim planla- maları oluşturulmuş mu?

a)   Ne ile ilgili(hangi konuda) iletişim kura- cağını,

b)  Ne zaman iletişim kuracağını,

c)  Kiminle iletişim kuracağını,

d)  Nasıl iletişim kuracağını,

e)  Kimin iletişim kuracağını.

Kuruluş, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kon- trolünün oluşturulması, uygulanması, sü- rekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan

kaynakları tespit ve temin etmiş mi?

Bu kaynaklar; salgın hastalığa göre yetkili otoritelerce belirlenmiş ve belirtilerin tes- piti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezen- fektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynaklar (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerek- li kaynaklar (kapaklı atık kumbaraları vb.)

içermekte mi?

Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirle-

miş ve görevlendirmiş mi?

Kuruluş tarafından belirlenen kuralların ça- lışanlar ve diğer kişilere bildirilmesi ve uy-

gulanması güvence altına alınmış mı?

 

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili be- lirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygu- lanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki

ile ilgili metot belirlenmiş mi?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş yol- ları ve önlenmesine yönelik çalışanların/öğ- rencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve

salgın hastalık farkındalığı sağlanmış mı?

Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temiz- liği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuru- luşa gelmemesi gerektiğini açıklayan) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, pos-

terler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgi- li asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı (BBÖ) ya da yöntem belirlenmiş mi?

BBÖ planlaması;

a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.)

kullanımı ve izolasyonunu içeriyor mu?

b)  BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişilerin yer almasını içeriyor mu?

c)  Salgın hastalık belirtisi veya temaslısı

olan öğretmen,

 

öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İleti- şim planlamasına uygun olarak bilgilendir-

me yapılmasını içeriyor mu?

d) İletişim planlamasına uygun olarak kon- trollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlen-

dirmeyi içeriyor mu?

e) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve te- maslılarca kullanılan alanların sağlık otori- telerinde belirtilen şekilde boşaltılması, de- zenfeksiyonu ve havalandırmasını (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılma- lı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun son-

rasında temizliği yapılmalıdır.) içeriyor mu?

f) Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD’ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.)

kullanılmasını içeriyor mu?

g) Müdahale sonrası KKD’lerin uygun şekil- de (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldiven- ler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapıl- ması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin te-

mizlenmesi vb.) çıkarılmasını içeriyor mu?

 

h) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vü- cut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve di- ğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edil- mesini içeriyor mu?

 

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli va- kaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi?

 

Hasta kişinin olası temaslılarının saptan- ması ve yönetimi, sağlık otoritesinin tali- matlarına uygun olarak yapılacağı güvence

altına alınmış mı?

Kuruluş bünyesinde ambulans var ise am- bulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile il- gili sağlık otoritelerince belirlenen kurallar

uygulanmakta mı?

Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve belirlenmiş periyotlarda binaların genel te- mizliğinin su ve deterjanla yapılarak genel hijyenin sağlanması ile ilgili planlama ve

kontrol yöntemi belirlenmiş mi?

Salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamın- da alınacak önlemler kuruluşun varsa web sayfasında yayımlanmış mı?

Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar ile ilgili uygulamalar konusunda velilere (e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile) bilgilendirilme ya-

pılması sağlanmış mı?

Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınan önlemler ve kuruluş şartlarının ilgili taraflara (veliler, öğrenciler vb.) bildirilmesi ve anlaşılması güvence altına alınmış mı? (Ör- neğin; Bilgilendirme ve Taahhütname For- mu, öğrenci-veli sözleşmeleri vb.)

Uygulanan yöntem;

a) Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesi, kurulaşa bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini

içeriyor mu?

 

b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, so- lunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temas- lısı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin kuru-

luşa gönderilmemesini içeriyor mu?

c) Öğrencilerin bırakılması ve alınması sı- rasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları,

maske kullanımı vb.) uymasını içeriyor mu?

d) Mümkünse her gün aynı velinin öğrenci-

yi alması ve bırakmasını içeriyor mu?

e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan has- talığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bıra-

kıp almamasını içeriyor mu?

f) Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencile- rin veliler tarafından kuruluş dışında teslim

alınıp bırakılmasını içeriyor mu?

– Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartla- rın uygulamaların sürekliliği, kontrol altına

alınmış mı?

Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli altyapı (uygun noktalarda el yı- kama imkânı, mümkün olmadığı noktalar- da ve alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik

madde vb.) sağlanmış mı?

a) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumla- rında, kuruluşta bulunan öğretmen, öğren- ci ve diğer çalışanların sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kulla- nımı için gerekli önlemler (maskesi olma- yanlar için bina girişinde maske bulundu-

rulması vb.) alınmış mı?

 

b) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumla- rında, kuruluşta bulunan herkesin KKD’leri kuralına uygun kullanımı (maske nemlen- dikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi vb.) için gerekli bilgilendirme ve kontroller uy-

gulanmakta mı?

c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumla- rında, kuruluşta bulunanların KKD değiş- tirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (yeni maske takılırken ve sonra- sında el antiseptiği kullanılması vb.) bilgi-

lendirme ve kontroller uygulanmakta mı?

a) Kuruluşta tüm alanların (sınıflara, koridor- lara vb.) giriş ve çıkışlarında, uygun yerlerde el hijyeni için gerekli (el antiseptikleri yerleş- tirilmesi vb.) kaynaklar sağlanmış mı?
b) El hijyeni için gerekli (el antiseptikleri vb.) kaynaklarla ilgili kontrol kriterleri (kü- çük öğrencilerin yutma riski vb.) belirlen- miş ve kontrolün gerçekleştirilmesi sağlan-

makta mı?

YÜKLENİCİLER, DIŞ SERVİS / HİZMET SUNUCULARI, ÜRÜN VE HİZMET TEDA-

RİİLERİ

a) Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmiş ve güvence al- tına almış mı?

b)   Tedarikçilerin, belirlenen kurallara uy- maları konusunda gerekli kontrol tedbirleri

uygulanmakta mı?

Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun hijyen sa- nitasyon uygulamalarını olumsuz şekilde

etkilememesini güvence altına almış mı?

 

Tedarikçi araçları ile ilgili temizlik ve hijyen kontrolleri yapılıyor mu?
EĞİTİM
 

Kuruluş en az aşağıdaki eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmiş, öğrenci ve per- sonel yetkinliğini sağlayarak kayıtlarını mu- hafaza etmiş mi?

a)       Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ);

b)      Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ);

c)       Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında:

ü  Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar;

ü  İzolasyon kuralları ve hastalığın yayıl- maması için yapacakları/yapılacaklar;

d)  Kişisel hijyen, el hijyeni,

e)  KKD’nin kullanılması

Temizlik personeli eğitimlerinde ayrıca;

Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar,

İşyerinde kullanılan temizlik kimyasal- larının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermekte mi?

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için belirlenen özel eğitim politikaları belirlenmiş ve uy- gulanmakta mı?

 

ATIK YÖNETİMİ
Atık yönetimi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi?

Sağlık otoritelerince salgın hastalık durum- larına (COVID-19 vb.) özgü, atık yönetimi kurallarına uygun hareket edilmesi sağlan-

mış mı?

Atık geçici depolama alanı, mevzuat ge- reksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmış mı?
Sıvı ve katı atık geçici depolama alanı, atık- ların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasın- dan sonra temizlenmekte mi?
Araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz

ve uygun durumda tutulmakta mı?

Kullanımda olan atık kumbaraları, tercihen

elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü, vb.) mi?

KURULUŞ GİRİŞİ, GÜVENLİK/DANIŞMA
Kuruluşa giriş kuralları, salgın hastalık (CO- VID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmiş ve uygulanmakta mı?
Güvenlik personeli, kuruluşa salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip mi?
Güvenlik personelinin salgın hastalık durum- larına özgü kuruluşa giriş yöntemine göre belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uyması sağlanmakta mı?
Güvenlik personeline salgın hastalık du- rumlarına özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyu-

cu siperlik vb.) KKD temin edilmiş mi?

 

Güvenlik personeli tarafından ortak kullanı- lan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde teslim öncesi uygun şekil-

de dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

Kuruluşa giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kurallar belirlenmiş, uy- gulanmakta ve ziyaretçiler detaylı olarak

kayıt altına alınmakta mı?

Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce

dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?
Ziyaretçilerin kuruluşa girmeden önce sal- gın hastalıkları (COVID-19 vb.) önlemeye yönelik alınan tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmesi ve bu kural- lara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt

alınması sağlanıyor mu?

Danışma personeli için salgın hastalık (CO- VID-19) durumlarına özgü tüm önlemler (fiziksel mesafe vb.) ve gerekli KKD’ler (si-

perlik vb.) sağlanmış mı?

Danışma bölümü için, temizlik ve dezen- feksiyon planları mevcut mu?

Plan en az aşağıdakileri kapsıyor mu?

a)   Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğun- luğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu?

b)   Danışma alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla te- mizlenmesi, danışmadaki kalemler, ziya- retçi kartlarının da dezenfektan ile temiz-

lenmesi kontrol altına alınmış mı?

Mümkün olduğunda, acil durumlarla başa çıkmak için her zaman göreve hazır eğitil-

miş en az bir kişi belirlenmiş mi?

 

Danışma ofisinde iletişim planına göre be- lirlenmiş olan personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunması ve her zaman ulaşı-

lır olması sağlanmış mı?

Danışma ofisinde iletişim planına göre be- lirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi mevcut mu? (yerel sağlık, hastane, kuruluş

doktoru, ambulans vb. )

BEKLEME ALANI / LOBİ
Bekleme alanı/Lobi’nin oturma düzeni, sal- gın hastalık dönemleri (COVID-19 vb.) ve genel hijyen kurallarına uygun önlemlere (fiziksel mesafe sağlanması vb.) göre dü-

zenlenmiş mi?

Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?
Tüm alan ve içindeki mobilya/eşyaların, te- mizlik/dezenfeksiyon plan/programlarında belirlenen şekilde temizlik ve dezenfeksi-

yon işlemleri sağlanıyor mu?

Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.)

alınmış mı?

DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak temizlenmesi ve dezen-

fekte edilmesi sağlanıyor mu?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?

Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artır-

maya yönelik afiş, poster vb. asılmış mı?

 

Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezen- fekte edilmesi sağlanmakta mı?

Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, do- laplar, makinalar, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon prog- ramları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı?

Kullanılan ekipmanların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmakta mı?

Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bu-

lunmakta mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık oto- ritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çap- raz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlan-

mış mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19

vb.) temaslı takibi için sınıflarda aynı öğren- cinin aynı yerde oturması sağlanmış mı?

Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde

kapasite kullanımı sağlanmış mı?

Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiş

mi?

 

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri- nin kişiye özel olması, öğrenciler arası mal- zeme alışverişi yapılmaması kontrol altına

alınmış mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılma- ması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altı-

na alınmış mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup etkinliklerin- de hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için ön-

lemler alınmış mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada bu- lunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak dü- zenlenmiş mi?

Not: Kuruluşlarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak

kullanılmasına dikkat edilmelidir.

ATÖLYELER/LABORATUVARLAR
Çalışma alanında yer alan ortak temas yü- zeyleri (çalışma tezgâhları, deney masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitas- yon programları oluşturulmuş ve uygulan-

makta mı?

 

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış

mı?

Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekran- lara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmış

mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme alanlarındaki yo- ğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzen-

lemeler oluşturulmuş mu?

Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alan- ları her kullanım öncesi düzenli olarak de- zenfekte ediliyor mu?

Not: Atölye ve laboratuvarların çalışma ala- nı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişi-

sel temizlik amaçlı kullanılmamalıdır.

ÖĞRETMENLER ODASI
Odanın yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi?

Not: Salgın hastalık durumlarında (COVID- 19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziya-

retçi kabul edilmemelidir.

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış

mı?

 

Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak yapılmakta mı?
Alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?
Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bu- lunduruluyor mu?
Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mut- fak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakla- rın kullanılması sağlanıyor mu?
OFİSLER (İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERVİSİ vb.)
Ofislerin yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi?
Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?

Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak yapılmakta mı?

 

TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR
Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeni (fizi- ki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanmış

mı?

Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.)

alınmış mı?

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun olarak toplantı öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmakta

mı?

Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemler (su harici ikram yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellen-

mesi vb.) uygun olarak yapılmakta mı?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?

 

Not: Salgın hastalık dönemlerinde (CO- VID-19 vb.) toplantı süreleri mümkün oldu- ğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortamın doğal havalandırılması sağlanmalıdır.

 

Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullan- ması kontrol altına alınmış mı?

Not: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanıl- malıdır. Islak imza gereken durumlarda ev- rak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gö- zetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrak- ları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı

ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır.

Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantıda bulunanlardan, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması du- rumunda temaslı değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için yöntem oluş- turulmuş mu?

 

Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID- 19 vb.) bir veya daha fazla katılımcı toplan- tıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temas- lıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

KANTİN, YEMEKHANE
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak temizlenmesi ve dezen- fekte edilmesi sağlanıyor mu?

Kantin ve yemekhanelerde para ile tema- sı engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş

mi?

 

Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilme- si durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Ön- leme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenmiş mi?

Not:  Tercihen  yemek  hizmeti  TS  EN  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edil- melidir. Kuruluş tarafından mümkünse, te- darikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir.

Kantin/Yemekhane personelinin kişisel hij- yen ve salgın hastalıklara yönelik (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı) kurallara sıkı bir şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı?
Personelin işe özgü KKD’ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmış mı?
Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el anti- septiği bulunuyor mu?
Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun nok- talara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir ancak çoğu za- man yeterli olmayabilir) için gerekli düzen- lemeler yapılmış mı?

 

Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık te- mizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı?

Not: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tu- tulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kuralla-

rına uygun olarak tasarlanmalıdır.

Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paket- lerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunul- ması sağlanmış mı?
Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makinaları ve otomatların kullanımı engellenmiş mi? Di- ğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik bakım, filtre değişimleri dahil) planlaması ve sık aralıklarla yapılması sağlanmakta mı?

Not: Mümkün ise su sebilleri ve otomatların temassız (fotoselli) olması sağlanmalıdır.

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?

Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalış- ması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasal- ların kullanım dozunun uygunluğu kontrol

altına alınmış mı?

 

Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürür- lükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı?

Not: Riskli dönemlerde diğer otoriteler ta- rafından belirlenen ilave kurallar MEB tali-

matı ile uygulanmalıdır.

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fizik- sel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması, vb.) düzenlemeler sağlanmış mı?

Not: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı şekilde düzenlen- melidir.

Not: 10 m2 için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir.

Not: Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belir- lenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı?

Not: Çay içme molalarında da benzer ku- rallara dikkat edilmelidir.

Not: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir.

Not: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir.

TUVALETLER VE LAVABOLAR
Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun olarak uygun deterjan/dezen- fektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve

dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

 

Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun mu?
Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik

bulunuyor mu?

Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla elleri- ni yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/

uyarı levhası konulmuş mu?

Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çı- kışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kumbaraları yerleş-

tirilmiş mi?

El kurutucu cihazların kullanılması engel- lenmiş mi?
 

Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağ- lantıların deveboyunlarının

S sifon şekilde olması sağlanmış mı?

ASANSÖRLER
Asansör kapasitesi salgın hastalık dönem- lerine özgü önlemlere (en fazla 1/3 ü kadar kişinin kullanması vb.) uygun olarak belir- lenmiş mi?

Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretle-

me ve tanımlamalar yapılmış mı?

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak temizlenmesi ve dezen- fekte edilmesi sağlanıyor mu?

Asansör girişlerinde alkol bazlı el antisepti-

ği bulunduruluyor mu?

Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına

yönelik uyarılar sağlanmış mı?

 

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılma- dan binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

Not:  Özel  politika  gerektiren  grupları  da dikkate alacak şekilde sesli, görüntülü ve

yazılı uyarılar kullanılabilir.

REVİR/SAĞLIK ODASI
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak temizlenmesi ve dezen-

fekte edilmesi sağlanıyor mu?

Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlen- mesi, revire gelen kişilerin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması

sağlanmakta mı?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış

mı?

Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yö- netimi maddesinde anlatıldığı şekilde ber-

taraf edilmesi sağlanıyor mu?

İBADETHANE / MESCİD
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun olarak temizlenmesi ve dezen-

fekte edilmesi sağlanıyor mu?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış

mı?

 

 

Girişte el antiseptiği bulunduruluyor mu?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), mescide girerken ve namaz esnasında uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yö- nelik düzenlemeler mevcut mu?

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), abdest alırken ve namaz kılarken sos- yal mesafeye uyulması kontrol altına alın-

mış mı?

Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engel-

lenmesine yönelik tedbirler mevcut mu?

Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzen- lenmişse ‘Tuvalet ve Lavabolar’ maddesin-

deki düzenlemeler dikkate alınmış mı?

SPOR SALONLARI
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun olarak temizlik yapılması, sağ- lanmakta mı? Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlen- mesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması

kontrol altına alınmış mı?

Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizli- ği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yolla- rını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış

mı?

Salonların girişleri ve içerisinde uygun el

antiseptiği mevcut mu?

 

Salonlarda uygun alanlara pedallı ve ka- paklı atık kumbaraları konulmuş mu ve dü-

zenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı?

Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Ba- kanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezen- fektan özelliği olan mendiller konulmuş mu?
Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olma- sı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular

bulunması sağlanmış mı?

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altı-

na alınmış mı?

Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malze- melerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta

mı?

Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel ta- rafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu

sağlanmakta mı?

Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma ön- lemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı?
Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonu- nu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? Sık

sık havalandırılması sağlanıyor mu?

Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultu-

sunda yapılmakta mı?

 

Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kısıtlı kullanı- mı, kullanımının engellenmesi vb.) alınmış

mı?

YÜZME HAVUZLARI
Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren kişilerin havuzu kullanmaması için gerekli

önlemler alınmış mı?

Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım

yoğunluklarına göre düzenlenmiş mi?

Süper klorlama (şoklama) işlemi havuz kul- lanım yoğunluğuna göre planlanmış mı?
Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile destekleniyor ve nem oranı kontrol

altına alınmış mı?

Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde havuz bölgesi ve havuz içi kapasite kulla- nımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.)

belirlenmiş ve uygulanmakta mı?

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun olarak düzenli olarak temizlik yapılması, sık kullanılan alan ve malzeme- lerin (basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alan- ları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları vb.) daha sık te-

mizlenmesi sağlanmakta mı?

 

Kapalı ve Açık havuzlarda Yüzme Havuzla- rının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik’e uyuluyor mu?

Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması kontrol altına alınmış mı?

Not: Havuz suyundaki klor seviyesini açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulması sağlanmalıdır. Not: Mikrobiyolojik kalite için rutin testler

mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

Klor seviyesi ve pH değerlerine dair kayıt- ların doğrulanmasına istinaden kabul edi- len aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanmış ve gerçek-

leştiriliyor mu?

Havuz çevresinde tuvaletler, duş ve soyun- ma kabinleri için öngörülen temizlik ve de- zenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor

mu?

Havuz çevresinde gerçekleştirilen temiz- lik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise ilave aksiyonlar tanımlanmış ve

gerçekleştiriliyor mu?

Havuz girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, genel hij- yen vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önleme- nin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb.

asılmış mı?

 

Cankurtaranların salgın dönemlerine (CO- VID-19 vb.) özgü ve genel kullanım için ge- rekli KKD’leri (maske, eldiven, yüz koruyucu

vb.) kullanmaları sağlanmakta mı?

Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için ge- reken; suni solunum maskesi, balon venti-

lasyon mevcut mu?

Cankurtaranların canlandırma ve ilk yar- dım gibi salgın hastalık (COVID-19 vb.) açı- sından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol ön- lemlerine uygun çalışması kontrol altına

alınmış mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemle- rinde cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler ol- ması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka salgın hastalık etkilerine karşı koruyuculu- ğu olan KKD’ler (uygun maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanması gerekliliği hak-

kında farkındalığa sahip mi?

Cankurtaranlar canlandırma işlemi sırasın- da suni solunum maskesi ve balon ventilas- yon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi gerekliliği hakkında far-

kındalığa sahip mi?

Havlu vb. malzemelerin kişiye özel olması, özellikle deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin paylaşılmaması kontrol altı- na alınmış mı?

Not: Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir.

Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri

en az 60 oC’de yıkanmalıdır.

 

ÖĞRENCİ/PERSONEL SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARI
Soyunma odalarında salgın hastalık dö- nemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otori- telerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kulla- nımı (fiziki mesafe, kişi başına minimum alan kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve

uygulanmakta mı?

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun düzenli olarak temizlik ve de- zenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi

sağlanmakta mı?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?

Temiz hava debisi artırılması sağlanmış

mı?

Soyunma odalarında el antiseptikleri mev- cut mu?
Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan

çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerek- li tedbirler alınmış mı?

 

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu?

 

KURULUŞ BAHÇESİ VE AÇIK OYUN ALANLARI

Kuruluş bahçesi ve açık oyun alanlarında zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin ver-

meyecek nitelikte mi?

 

Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID- 19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlen-

miş ve kontrolü sağlanmakta mı?

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun düzenli olarak temizlik ve de- zenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi

sağlanmakta mı?

Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını ön- lemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaret-

leri vb. asılmış mı?

Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bu-

lunmakta mı?

 

KAPALI OYUN ALANLARI

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programla- rına uygun düzenli olarak temizlik ve de- zenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi

sağlanmakta mı?

Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek, hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kulla- nımın engellenmesi ve ortamda tutulma-

ması sağlanmış mı?

 

Kapalı oyun alanlarında salgın hastalık dö- nemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otori- telerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanı- mı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) be-

lirlenmiş ve uygulanmakta mı?

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Ha- valandırma sistemi filtrelerinin periyodik

kontrolü yapılıyor mu?

 

MİSAFİRHANE/YURTLAR/PANSİYONLAR

Konaklama odalarında salgın hastalık dö- nemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otori- telerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanı- mı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) ve yerleşim planı belirlenmiş ve uygulanmak- ta mı?

Not 1: Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dö- nemlerinde konaklama odalarında kalacak kişi sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az kişi ile hizmet verme- ye devam etmelidir.

Not 2: Mümkün olduğu sürece kişilerin oda

değişikliğine izin verilmemelidir.

Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) mi- safirhane/yurt/pansiyonlara acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler uy-

gulanmakta mı?

 

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun düzenli olarak temizlik ve dezen- feksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?

Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?

 

Girişlerde el antiseptikleri mevcut mu?

Yeterli havalandırma/iklimlendirme koşulları oluşturulmuş mu? Klima ba- kımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılmakta mı?

Not: Yatakhaneler yeterli ve düzenli

şekilde havalandırılmalı; sık sık pence- reler açılmalıdır.

Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayan- ların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık ku- ruluşuna sevki sağlanıyor mu?
Odalarda ve kişisel dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması sağlanıyor mu?
Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta mı?
Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddeleri-

ne uygun mu?

a) Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bu-

lunmakta mı?

 

EĞİTİM KURULUŞLARI HİZMET ARAÇLARI
Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun düzenli olarak temizlik ve dezen- feksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?

Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerin- de araçlarda klima iç hava sirkülasyonun kapalı tutulması, mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesi sağla-

nıyor mu?

Araçların klima hava filtre bakımı düzenli ola- rak yapılması ve takip edilmesi sağlanıyor mu?
Araçlarda, salgın hastalık durumlarına özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş ön- lemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uygun kapasite kullanımı, yerleşim planı ve salgın hastalık durumlarına uygun kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD kul-

lanımı sağlanmakta mı?

 

ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİSLERİ/TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programları- na uygun düzenli olarak temizlik ve dezen- feksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?

Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?

Servis görevlilerinin ( Servis şoförleri ve reh- ber personeli vb.) genel hijyen kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (mas-

ke vb.) uymaları sağlanmakta mı?

 

Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımalı Eği- tim Hizmetlerinde araçların Temizlik/de- zenfeksiyon plan/programlarına uygunlu-

ğu kontrol ediliyor mu?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumla- rında, servis aracında bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritele- rince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundu-

rulması vb.) alınmış mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerin- de araçlarda klima iç hava sirkülasyonun kapalı tutulması, temiz hava sirkülasyonu

ya da doğal havalandırma sağlanıyor mu?

Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, pos-

terler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık belirtile- rinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp ve-

lilerine bildirilmesi sağlanıyor mu?

Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-

19) dönemlerine özgü, sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye göre yerleşim vb.) uygun hizmet vermeleri sağlanmakta, izlenmekte ve kayıt altına alınmakta mı?

Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış ve

listelenmiş mi?

 

Araç içerisinde el antiseptiği bulunmakta mı?
Servis hizmeti, kuruluş dışı tedarikçiden tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlem- lerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı

güvence altına alınmış mı?.

 

TEKNİK HİZMETLER

Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandır- ma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansör- ler vb.) bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik olarak kontrolleri sağlanmak- ta mı?

Bakım ve temizlik kayıtları oluşturulmuş mu?

Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edil- diği durumlarda kuruluşun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi

güvence altına alınmış mı?

 

SU DEPOLARI

Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanması

için gerekli yöntem belirlenmiş mi?

Mevcut su depolarının kullanımında sal- gın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlan-

mış mı?

 

DİĞER KULLANIM ALANLARI: Belirtiniz
Kuruluşta yer alan diğer kullanım alanla- rının, genel hijyen ve salgın durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, kapasite kullanım, temizlik ve dezenfeksiyon, uygun KKD kul- lanımı vb. şartları konusunda uygulamalar planlanmakta, sürdürülmekte ve kontrol

edilmekte mi?

 

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

Çamaşır ekipmanının düzgün çalışması, özel- likle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların doğru doz-

da kullanımı kontrol altına alınmış mı?

Tüm çamaşır torbalarına / çantalarına ilgili alan (ofis/oda) ve tarih gibi bilgiler içeren

etiket konulmuş mu?

Tüm kullanılmış / kontamine çamaşırlar,

yıkanmayı beklerken belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutuluyor mu?

Kontamine çamaşırların en az 60°C / 1.5 saat yıkanması kontrol altına alınmış mı?
 

LİDERLİK ve ÖRNEK OLMA

Kuruluşun sahibi, ortakları veya yöneticileri bu kılavuzda belirtilen şartlara uyarak öğ-

rencilere ve çalışanlara örnek oluyor mu?

 

ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI

Kuruluşta temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmuş mu? Programlar, sürekli uy- gunluk ve etkinlik için izlenmekte mi?

 

Temizleme ve/veya sanitasyon programla- rında en az aşağıdakiler belirlenmiş mi?

a)  Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları

b)  Belirtilen görevler için sorumluluklar

c)  Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları

d)  İzleme ve doğrulama düzenlemeleri

e)  Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller

f)  Çalışma öncesi kontroller

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfek- siyonu uygun KKD kullanılarak yapılması

güvence altına alınmış mı?

Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliği-

ne dikkat ediliyor mu?

Bu amaçla, temizlik sonrası 1/100 oranın- da sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit (CAS No: 768152-9) kullanılarak dezenfeksiyon sağ-

lanmış mı?

Sodyum hipoklorit kullanımının uygun olmadığı yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, telefon, ekran vb.) %70’lik alkolle silinerek

dezenfeksiyonu sağlanmış mı?

Not: Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken mad- deleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

 

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit CAS No:

(7681-52-9) kullanılması sağlanıyor mu?

Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanması sağlanıyor mu?

Not: Bu amaçla sıcak buhar da uygulana-

bilir.

Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi sağlanıyor mu?

Not: Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde

bekletilmemelidir.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve

eldiven kullanması sağlanmış mı?

Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sa- bunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kul-

lanması kontrol altına alınmış mı?

Kuruluştaki sınıf, salon, yemekhane, yatak- hane ve diğer tüm odaların kapı ve pence- releri açılarak sık havalandırılması kontrol

altına alınmış mı?

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumların- da, merkezi havalandırma sistemleri bulu- nan kuruluşlarda ortamın havalandırması- nın doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri- nin üretici firma önerileri doğrultusunda

yapılması kontrol altına alınmış mı?

 

 

Klimaların ve vantilatör kullanılması ön- lenmiş mi?

Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayım- lanan “COVID-19 Kapsamında Klima/ İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır.

İLAVE SORULAR:
Belge, Marka ve Logo Kullanımı

Tüm tetkik süresince; belge, marka ve logo kullanımı, ilgili doküman şartlarına uygun mu ve etkin bir şekilde kontrol ediliyor mu?